Чыгыштаануу жана эл аралык мамилелер факультети |Факультет востоковедения и международных отношений
ЧЫГЫШТААНУУ ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ
Факультет жөнүндө жалпы маалыматФакультеттин миссиясы: Мамлекетибиздеги чыгыштаануу илимдерине байланыштуу билим берүү муктаждыктарын Чыгыш өлкөрүнүн тил, тарых, маданият, экономика, эл аралык мамилелер, маданияттар аралык коммуникация  тармактарындагы адистерди даярдоожолу  аркылуу камсыз кылуу.

Факультетте араб, жапон, корей, түрк, фарсы жана англис тилдери окутулат. Чыгыш тилдери бөлүмдөрүндө англис тили экинчи чет тили катары үйрөтүлөт.

Факультеттин 6 кафедрасында араб, жапон, корей, түрк, фарсы жана англис тилдери боюнча атайын илимий-теориялык даярдыктары бар жана окутуучулук  тажрыйбасы жетиштүү 72 окутуучу-профессорлор, ошондой эле 20-дан ашуун чыгыш жана батыш тилдеринин өкүлдөрү; Азия жана Африка  өлкөлөрүнүн тарыхы, маданияты, эл аралык мамилелери боюнча жогорку квалификациялуу адистер, Кыргыз Республикасынын Атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчилер, бир катар Чыгыш өлкөлөрүнүн алдынкы жогорку окуу жайларынан чакырылган профессорлор эмгектенишет.

Даярдоо багыттарынын тизмеси
 
Чыгыштаануу, африканистика (бакалавриат; магистратура) - профилдери (тармактары): “Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тилдери”; “Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тарыхы”жана “Азия жана Африка өлкөлөрүнүн экономикасы”.
Эл аралык мамилелер (бакалавриат; магистратура) – профилдери: “Дипломатиялык жана консулдук кызмат”; “Тышкы саясат”; “Экономикалык дипломатия”.
Лингвистика (бакалавриат) – профилдери: “Маданияттар аралык коммуникациясынын теориясы жана практикасы”; “Чет тилин жана маданиятын окутуунун теориясы жана методикасы. 

Бүтүрүүчүлөрдүн ишкердик чөйрөсү

Чыгыштаануу, африканистика” багыты
Чыгыштаануу багыты боюнча бакалаврларды жана магистрлерди даярдоо араб, жапон, корей, түрк жана фарсы тилдерин жана англис тилин окутуу негизинде жүргүзүлөт. 

“Эл аралык мамилелер” багыты
Эл аралык мамилелер багыты боюнча бакалаврларды жана магистрлерди даярдоо англис, араб, жапон, корей, немис, түрк жана фарсы тилдерин окутуу негизинде жүргүзүлөт. 

“Лингвистика” багыты
Лингвистика багыты боюнча бакалаврларды жана магистрлерди даярдоо араб, жапон, корей, түрк жана фарсы тилдерин жана англис тилин окутуу негизинде жүргүзүлөт. 

Бүтүрүүчүлөрдүн тиешелүү багыттардын негизинде алган билими жана квалификациясы аларга котормочулук, Чыгыш өлкөлөрүнүн тарыхы, маданияты, эл аралык мамилелер, лингвистика, азыркы замандагы маданияттар аралык коммуникациясы, Чыгыш өлкөлөрүнүн экономикасы тармактарынын адиси катары мамлекеттик жана жеке менчик мекемелерде, эл аралык уюмдарда, Элчиликтерде, мамлекеттин ичинде же анын сыртында иш алып барган чет элдик капиталы бар биргелешкен ишканаларда эмгектенүүсүнө, жана ошондой эле Чыгыш өлкөлөрүнүн жогорку окуу жайларынын магистратурасында билим алуусун улантууга мүмкүнчүлүк берет. 

Эл аралык кызматташуу

Бир катар чет өлкөлүк чыгыштаануу борборлору жана алдынкы университеттер менен ар тараптуу тыгыз байланыштары түзүлгөн. Шериктеш жогорку окуу жайлары менен бакалаврлар үчүн 2+2 жана магистранттар үчүн 1+1 схемасында биргелешип адис даярдоо долбоорлору иш жүзүнө ашырылып жатат. Факультет бир нече окуу программаларына катышат:
  • Жапон жана Корея билим берүү фондулары.
  • TIKA, JICA, KOICA, ТНТ, Оne Аsia Foundation.
  • Араб, түрк жана фарсы тилдерин чет өлкөлөрдө жайылтуу коомдору.
Факультеттин эң жакшы окуган студенттери жыл сайын Жапондун, Ирандын, Кореянын, Туркиянын, Мысырдын, Кувейттин, башка Араб өлкөлөрүнүн, Европанын жана Американын жогорку окуу жайларына тил билимин жогорулатууга багытталган 2 айдан 1 жылга чейинки стажировкаларга жөнөтүлүп турушат. Акыркы 3 жылдын ичинде 150 ашуун студент чет элдик стажировканы өтүп келишти.

Азыркы учурда Корея Республикасында – 35 адам, Жапон өлкөсүндө – 26 адам, Араб өлкөлөрүндө – 29 адам, Туркия Республикасында – 37 адам, Европа жана Америкада – 17 адам окуусун улантып жатышат.

ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
Общая информация о факультете

Миссией факультета является: удовлетворение образовательных потребностей Республики в востоковедных знаниях путем подготовки востоковедных кадров по языку, истории, культуре и экономике, международным отношениям и межкультурным коммуникациям Восточных стран.  

На факультете  преподаются японский, корейский, арабский, персидский, турецкий языки.  На отделениях восточных языков английский язык преподается в качестве второго иностранного языка. 

На 6-ти кафедрах факультета преподают 72 преподавателя, имеющих специальную подготовку по арабскому, корейскому, персидскому, турецкому, японскому и  английскому языкам,  в том числе более 20-ти носителей восточных и западных языков; высококвалифицированные специалисты по истории,  культуре, международным  отношениям стран Азии и Африки, Чрезвычайные и Полномочные Послы Кыргызстана, профессора, приглашенные  из  ведущих  университетов  ряда стран Востока.

Перечень  направлений подготовки 

  • Востоковедение, африканистика (баклавриат; магистратура) - профили: «Языки стран Азии и Африки»; «История стран Азии и Африки»; «Экономика стран Азии и Африки».
  • Международные отношения (баклавриат; магистратура) - профили: «Внешняя политика»; «Дипломатическая  и консульская служба»; «Экономическая дипломатия».
  • Лингвистика  (бакалавриат) - профили: «Теория и практика межкультурной коммуникации»; «Теория и методика преподавания иностранного языка и культуры».
Сфера деятельности выпускников 

Направление «Востоковедение  и африканистика»:
Подготовка бакалавров и магистров  по  востоковедению  ведется на  основе обучения арабскому, корейскому, персидскому, турецкому, японскому  языкам и английскому языку.

Направление «международные отношения»
Подготовка бакалавров и магистров в сфере  международных отношений осуществляется  на  основе обучения английскому, арабскому, корейскому, немецкому, персидскому, турецкому и японскому языкам.

Направление «лингвистика»
Подготовка бакалавров по лингвистике  основана        на обучении  арабскому, корейскому, персидскому, турецкому, японскому  языкам и английскому языку. 

Полученные знания  и квалификация выпускников направлений подготовки позволяют им работать в качестве: переводчиков, специалистов по истории, культуре  стран  Востока, международным отношениям, лингвистике и современным межкультурным коммуникация, экономике стран Востока в государственных учреждениях, международных организациях,  Посольствах,  совместных  с иностранным капиталом предприятиях, фирмах, как на территории Республики, так и за ее пределами, а также продолжать обучение в магистратуре, в том числе,  в странах Востока.

Международное сотрудничество

Налажены связи  с зарубежными востоковедческими центрами и ведущими университетами стран Дальнего Зарубежья по  совместной подготовке специалистов по схеме “2+2”для бакалавров и “1+1” для магистрантов факультета.  Факультет принимает участие в  международных образовательных программах:
  • Корейского и  Японского образовательных фондов.
  • TIKA, JICA, KOICA, ТНТ, Оne Аsia Foundation. 
  • Общества по распространению арабского, турецкого и персидского языков за рубежом.
Лучшие студенты факультета направляются на языковые стажировки в вузы Кореи, Японии, Турции, Ирана, Египта, Кувейта, других  Арабских стран, Европы и Америки сроком от 2-х месяцев до 1 года. За последние 3 года стажировку прошли свыше 150 студентов факультета. 

В настоящее время за рубежом продолжают свое обучение в Республике Корея -  35 человек, в Японии - 26 человек, в Арабских странах -29 человека, в Турецкой Республике -  37 человек, Европе и Америке - 17 человек.

Посвящение в студенты БГУ 2016. ФотогалереяВстреча деканата ФВМО со студентами 1 курса 2016-17 уч. г.

Чолпон и Тилайым на стажировке в Японии


Джамиля и Алиса на стажировке в Японии
Yokoso! Japan

Видео о Корее
Персидское отделение ФВМО БГУ К.КарасаеваКонтакты:
website: www.bhu.kg
Тел.: (996 312) 218 776, 218 724
Кабинет В-305
Факультет Востоковедения и международных отношений
Проспект Мира, 27
Бишкек, 720044
Кыргызстан
ЧТЭМ факультети (жалпы маалымат)|
ФВМО(общая информация )
Билим беруу ишмердиги|Образовательная деятельность
Инфраструктура
Студентурге жана магистранттарга |Студентам и магистрантам
Окуу календары |Академический календарь
Абитуриенттерге |Абитуриентам
Жанылыктар |Новости
Иш пландары |План работы
Эл арык байланыштар |Международные связи