Кыргызстан жана Чыгыш чет өлкөлөрүнүн тарыхы кафедрасы

Кафедра истории Кыргызстана и Зарубежного Востока  
Не удалось найти URL спецификации гаджета

«Кыргызстан жана Чыгыш чет өлкөлөрүнүн тарыхы» кафедрасы К. Карасаев атындагы ¬¬¬Бишкек гуманитардык университетинин «Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер» факультетинин курамына кирген болук болуп эсептелет. «Чыгыш таануу» факультети» Чет тилдер жана гуманитардык илимдер мамлекеттик институтунда 1992-ж. 15-июлунда уюштурулган. Ушул эле факультеттин түзүмүнүн бир болүгү катары «Чыгыш чет өлкөлөрүнүн  тарыхы» кафедрасы түзүлгөн.¬ Кафедраны 1992-ж. 28-июлдан 1994-ж. 23-сентябрына чейин т.и.к., доцент Т.Т. Машрапов жетектеген. Т.Т. Машраповдун башка кызматка өткөндүгүнө байланыштуу кафедранын башчылыгына т.и.к., доцент Н.Ж. Эсенгулов дайындалат. Ал кафедраны 1994-ж. 23-сентябрынан 1999-ж. 26-ноябрына чейин башкарган. Н.Ж. Эсенгуловдун башка жумушка өткөндүгүнө байланыштуу кафедранын жетекчиси болуп т.и.к., доцент Е.Н. Каблуков дайындалат (ал 1999-ж. 1-декабрынан 2000-ж. 7-сентябрына чейин башкарган).  2000-ж. 8-сентябрында окуу-тарбия иштеринин (өндүрүштүк) зарылчылыктарынан улам «Чыгыш чет өлкөлөрүнүн тарыхы» кафедрасынын аталышы «Дүйнөлүк тарых» кафедрасы болуп өзгөрүп, жетекчилигине т.и.к., доцент Т.М. Рыскулов дайындалат. 2005-ж. 1-сентябрда кафедранын аталышы «Кыргызстандын жана Чыгыш чет өлкөлөрүнүн тарыхы» болуп кайрадан өзгөрөт. Т.М. Рыскулов кафедраны 2017-ж. 17-октябрына чейин жетектейт. Т.М. Рыскуловдун башка кызматка откондугуно байланыштуу кафедранын жетекчиси болуп т.и.к., профессордун милдетин аткаруучу Д.Б. Сапаралиев дайындалат.
Азыркы мезгилде кафедрада эки тарых илиминин кандидаттары, бири профессордун милдетин аткаруучу Д.Б. Сапаралиев, экинчиси доцент Т.О. Бейшеналиев, уч ага окутуучулар – М.М. Бегалиев, У.З. Мамбеталиев, А.Ж. Арзыматова, Э.А. Сыдыковалар эмгектенишет. Сырттан келип бир профессордун милдетин аткаруучу – Т.Т. Машрапов, эки доценттер – Т.М. Рыскулов, С.У. Дюшенбиев жана бир ага окутуучу – С.М. Смайыловалар иштешет. 
Кафедра «Чыгыш таануу жана африканистика» багытындагы  (шифр: 530900), «Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тарыхы» кесибиндеги адистерди даярдайт. Ошондой эле бакалавр, магистр жана аспиранттарды, тарых илиминин кандидаттарын дагы даярдайт.
«Кыргызстан жана Чыгыш чет өлкөлөрүнүн тарыхы» кафедрасынын миссиясы
  ¬«Кыргызстан жана Чыгыш чет өлкөлөрүнүн тарыхы» кафедрасы гуманитардык билим берүү жаатындагы илимий-инновациялык, билим берүү жана маданияттын жетектөөчү борбору катары коомдун жана мамлекеттин,  инсандардын интеллектуалдык, маданий жана социалдык муктаждыктарын (суроо-талаптарын) жана керектөөлөрүн камсыздоо ишинде өзүнүн бай мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүүчү миссияны аткарат.
Университеттин стратегиясы – окутуучулар менен студенттердин чыгармачыл кызматташуусунун натыйжасында, инсандардын интеллектуалдык жана рухий өнүгүүсүнө, алардын чыгармачылык потенциалынын ачылышына ынгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган классикалык гуманитардык билим берүүчү университеттердин эң мыкты салттарын улап, дүйнөлүк илим жана билим берүү мейкиндигиндеги өзүнүн татыктуу ордун ээлөөнү камсыз кылуу болуп саналат.  
«Кыргызстан жана Чыгыш чет өлкөлөрүнүн тарыхы» кафедрасы жалпы университеттин миссиясына учкай Кыргызстандын жана чет өлкөлүк эмгек рынокторунун талабына жооп берген, зарыл болгон жогорку деңгээлдеги, сапаттуу тарыхчы-чыгыштаануучу адистерди даярдоо боюнча дагы атайын миссияны да аткарат.
Кафедранын профессор-окутуучулар курамы аталган миссияларды аткаруу иштерин Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын окутуунун сапатын жакшыртууга багытталган нормативдик актыларын жетекчиликке алуу менен бирге Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин Окуу планына жана мамлекеттик стандарттарына ылайык жүргүзөт.