Кыргыз филологиясы факультети


Факультеттин администрациясы

Декан

Окуу иштери боюнча декандын орун басары

Тарбия иштери боюнча декандын орун басары Мусаева Жылдыз Койчумановна

Кыргыз адабияты кафедрасынын башчысы 

Кыргыз тил илими кафедрасынын башчысы Усмамбетов Баяман Жунушбекович

Мамлекеттик тил кафедрасынын башчысы 
Кыргыз филологиясы факультети - Бишкек гуманитардык университетинин жогорку билим берүүсүндө негизги бөлүгүн түзөт. Кыргыз  филологиясы факультети 1992-жылы уюшулган. 1997-жылы БГУнун Окумуштуулар  Кеңешинин чечимине ылайык Түркология факультети болуп, өз ишмердигин баштаган. 2000-жылдан тарта бүгүнкү күндүн талабына ылайык илим, билим, маданият, басма сөз,массалык-маалымат каражаттары боюнча эл аралык байланышты чыңдоо максатында Түркология жана маданияттар аралык коммуникация факультети түзүлгөн. Факультетте кыргыз тили  жана адабияты адистиги боюнча окутуучуларды даярдоо менен бирге өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ичинен биринчилерден болуп түрк тилдерин тереңдетип окутуп, филолог котормочуларды жана түрк тили боюнча  адистерди даярдоону колго алган.


2004-жылы май айында БГУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен  Кыргыз филологиясы факультети болуп өзгөртүлүп, ал төмөнкү багытта жогорку билимдүү адистерди даярдоодо:

 • Филологиялык билим берүү  (кыргыз тили жана адабияты) (окуу мөөнөтү – 4 жыл)
 • Филология (кыргыз) - (окуу мөөнөтү – 4 жыл)
 • Филология (түрк) (окуу мөөнөтү – 4 жыл)
 • Мамлекеттик тилди кыргыз эмес билим берүү  мекемелеринде окутуу (окуу мөөнөтү – 5 жыл)
 • Лингвистика (кыргыз) (окуу мөөнөтү – 4 жыл)
 • Лингвистика (магистратура) (окуу мөөнөтү – 2 жыл)
 • Филология (магистратура) (окуу мөөнөтү – 2 жыл)
 • Филологиялык билим берүү (магистратура) (окуу мөөнөтү – 2 жыл)

Бул адистиктерди  окутуу бюджеттик жана контракттык негизде жүргүзүлөт. Студенттерге билим берүүдө илимий-теориялык даярдыктары жогору, педагогикалык тажрыйбасы жетиштүү, жогорку квалификациялуу окутуучу-профессорлор эмгектенишет. Мындан сырткары бул ишке чет өлкөдөн келген адистер да тартылган. 


Факультеттин негизин үч кафедра түзөт:

 1. Кыргыз жана түрк тилдеринин теориясы кафедрасы
 2. Кыргыз адабияты кафедрасы
 3. Мамлекеттик тил кафедрасы

Студенттерге билим берүүдө  илимий-теориялык даярдыктары жогору, педагогикалык тажрыйбасы жетиштүү, жогорку квалификациялуу окутуучу-профессорлор эмгектенишет. Мындан сырткары бул ишке чет өлкөдөн келген адистер да тартылган. Кытайлык кыргыздар,Түркия менен илимий байланыш түзүлгөн. 

Жалпы мүнөздөмө

Жогорку кесип билим берүүнүн 550300-филологиялык билим берүү (кыргыз тили жана адабияты) багыты боюнча «Билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү билим берүү жаатындагы аныктаган тартипте башка ченемдик укуктук актыларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан иштелип чыккан стандартка ылайык окуу планы бекитилип, студенттер кабыл алынууда.

Бул багыттагы адистерди даярдоодо милдеттүү түрдө эрежелердин жана талаптардын жыйындысы болгон окуу-усулдук документтери иштелип чыгып, лицензиясы же Кыргыз Республикасынын аймагында аккредитациядан өткөн жогорку кесиптик билим берүүнүн программалары болуу милдеттүү болуп эсептелет.

Окутуунун миссия, максаты жана окутуунун жыйындысы, квалификация берүү

Филологиялык билим берүү (кыргыз тил жана адабияты) адистигинин максаты болуп эмгек рыногунда социалдык ыкчамдыкка жана туруктуулукка түрткү берүүчү универсалдык жана адистик компетенцияларга ээ болгон, гуманитардык, социалдык, экономикалык, математикалык жана табигый-илимдердин негизинде жогорку кесиптик билимдүү кадрларды (бакалавр жана магистрлерди даярдоо болуп саналат.

Окутуунун жыйынтыгы

Бул адистикти алган бүтүрүүчү өзүнүн предметинин спецификасына ылайык окутууну жана тарбиялоону жүргүзүү зарыл. Алар кыргыз элинин жалпы маданиятынын калыптанышына, анын социалдык маз мундуулугуна көмөк көрсөтүшү, жалпы кесиптик билим берүү программаларын аң-сезимдүү тандап алуу жана аны андан ары өркүндөтүүгө, окутуунун түрдүү ыкмаларын, методдорун жана каражаттарын пайдалана билүүлөрү милдеттүү  

Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү»  мыйзамын, жоболорун сыйлоону, урматтоону жана сактоону үйрөнүп чыгышат.

Квалификацияны ыйгаруу

Филологиялык билим берүү профилин (кыргыз тили жана адабияты) адистиги боюнча даярдалган мугалимдин кесиптик билим алуу программасынын нормативдик мөөнөтү бакалавр даражасында күндүзгү бөлүмүндө -4жыл.

«Кыргыз тили жана адабиятынын» окутуучусу квалификациясын алган бүтүрүүчү Кыргыз Республикасынын Конституциясын, закондорун башкаруу органдарынын билим берүү маселелери боюнча кабыл алган чечимдерин, педагогикалык илимий-методикалык жана уюштуруу-башкаруу милдеттерин зарыл деңгээлде чечиш үчүн керектелген жалпы теориялык дисциплиналардын негиздерин, кыргыз тили жана адабиятын окутуунун методикасы жана адабиятын окутуунун методикасы жана тарбиялык иштерди жүргүзүүнүн эрежелерин, программалар менен окуу китептерин, окуу кабинеттери менен көмөкчү жайларды жасалгалоонун талаптарын, окутуунун жана анын дидактикалык мүмкүнчүлүктөрүнүн каражаттарын билим берүүнүн жана педагогикалык илимдин өнүгүшүнүн негизги багыттары менен келечегин, укукту, эмгекти илимий уюштуруунун негиздерин билүүсү зарыл.


Борборлор:

 1. М.Ауэзов атындагы түрк тилдери окуу-методикалык борбору-414-В
 2. Ч.Айтматов атындагы кыргыз тили жана адабияты окуу-методикалык борбору-402-Г
 3. Көркөм мурас жана Манас таануу илимий методикалык борбору-401-Г