Дисциплиналар

Кыргыз тил илими кафедрасы Филологиялык билим берүү ( кыргыз тили жана адабияты, түрк тили жана адабияты), Лингвистика ( кыргыз, түрк, англис тилдерин тереңдетип окутуу менен), Мамлекеттик тилди кыргыз эмес билим берүү мекемелеринде окутуу, Филология ( түрк тили) адистиктерине билим берет.

Кафедрада окулган дисциплиналар:
 • Кыргыз тили жана кеп маданияты
 • Тил илимине киришүү
 • Азыркы кыргыз тили. Фонетика.
 • Азыркы кыргыз тили. Морфология.
 • Азыркы кыргыз тили. Лексикология.
 • Азыркы кыргыз тили. Синтаксис.
 • Азыркы түрк тили
 • Компьютердик лингвистика
 • Кыргыз диалектологиясы
 • Кеп маданияты
 • Котормо теориясы жана практикасы
 • Кыргыз тилинин стилистикасы
 • Салыштырма грамматика
 • Текст  таануу
 • Текстке лингвистикалык талдоо жүргүзүү
 • Дискурс
 • Түркологияга киришүү
 • Окутуунун методикасы