Акматов Болотбек Мекенович

Педагогика илимдеринин доктору
Кыргыз адабияты кафедрасынын башчысы
Адабияттаануу адистиги боюнча доцент.1987-жылы СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетин артыкчылык диплому менен бүтүргөн. 2000-жылы «Кыргыз-казак адабий байланышынын жаңы доору» деген темада кандидаттык ишин коргогон.
Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде доцент, профессордун милдетин аткаруучу болуп иштеген. Азыр К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинде кафедра башчысы, профессор. Докторлук диссертациясынын темасы : «Кыргыз адабиятын жогорку окуу жайларында компетенттүүлүккө негиздеп окутуунун технологиясы» (13.00.02-кыргыз адабияты).
Негизги эмгектери:
1. Кыргыз-казак адабий байланыштарынын жаңы доору (20-жылдар) Монография.
2. Кыргыз-казак адабий байланыштарынын 30-жылдардагы көп түрдүүлүгү Монография
3. Кыргыз тилин окутуунун инновациялык технологиясы(Теория жана практика).1-2-китеп.
4. Кыргыз тили 5-класс. Кыргыз мектептеринин кыргыз класстары үчүн окуу китеби.
5. Кыргыз тили 5-класс. Мугалимдер үчүн окуу методикалык куралы.
6. Кыргыз тили 1-класс.Орус мектептери үчүн окуу китеби.
7. Кыргыз тили 1-класс. Мугалимдер үчүн окуу-методикалык куралы.
8. Болонья процесси жана жогорку окуу жайларында кыргыз адабиятын компетенттүүлүккө негиздеп окутуунун теориясы жана практикасы. (Окуу куралы).
9. Кыргыз адабиятын жогорку окуу жайларында компетенттүүлүккө негиздеп окутуунун технологиясы (Монография)
10. Адабият таанууга киришүү (Студенттердин өз алдынча иштөө жумуштары).