Мусаева Жылдыз Койчумановна

Билими:
2000-2005-жылы Бишкек гуманитардык  университетинин Кыргыз филологиясы  факультетинин филолог (түрк) адистиги (ийгиликтүү);
2005-2008-жж. Бишкек  гуманитардык университетинин аспирантурасы
Кесиптик ишмердүүлүгү:
2006-2008-жылы Эларалык Ататүрк  Алатоо  университетинде  тил үйрөтүү координаторлугунда   ассистент;
2008-2014-жылы БГУнун түркология  кафедрасында  окутуучу;
2014-2017-жылы түркология кафедрасында  ага  окутуучу;
2017-жыдан  тарта кыргыз  адабияты  кафедрасында  ага  окутуучу;
2017-жылдан бери кыргыз филологиясы  факультетинде  тарбия  иштери  боюнча  декандын  орун басары.


Илимий макалалары:
Кыргыз-түрк адабий байланышы (БГУнун жарчысы №1 (7) 2007 -135-138-б) “Манас” эпосу түрк адабият таануусунда (Кыргыз тили жана адабияты 13,2008, -156-159-б)
“Түрк жазуучусу Тарык Бугранын “Osmancık” романында каада-салттын орду” (И.Арабаев атындагы КМУ жарчысы, атайын чыгарылыш, 2013. -170-174-б)
Түрк (Түркия түрк) фольклорунун изилдениши (Цивлизациялардын кесилишиндеги- тил, маданият, коомдук аспектилери-11-эл аралык илимий конференция, 2014 -171-174-б)
Фольклор жана адабият (Кыргыз тили жана адабияты 26, 2014 -163-165-б)
Жусуп Баласагындын “Кут алчу билим” чыгармасындагы  макал-лакаптар (Кыргыз тили жана адабияты, 29, 2016 -94-96-б).
Место фольклора в романе К.Осмоналиева “Вражда кочевников” (Филологические науки вопросы теории и практики №8 (62), 2016 часть 1, -49-52 стр)
Сыйлыктары:
Эл аралык Ататүрк Алатоо университетинин грамотасы (2016)
“Жогорку окуу жайларында тилдерди чет  тили катары окутуудагы маселелер” атуу илимий окуу-методикалык иш чара (Ыраазычылык баракчасы, 2015)
Сертификаттар:
Система обеспечения качества высшего образования: состояние, перспективы,технологии. Бишкек, 2009 г.
«Внедрение IT- Технологий в учебный прцесс» Бишкек, 2011
Курс лекций по повышению квалификации преподавателей с17 по 21 января.  Бишкек, 2011
Краткосрочного повышения квалификации по программе теория и методика преподавания кыргызского языка и литературы 72 часов. Бишкек, 2014
«Балдар адабияты: адабий талдоолор, тилдик изилдөөлөр котормо жана педагогика» аттуу симпозиумгакатышкандыгы үчүн. Бишкек, 2017
«Ka:rmik linguistics: An introduction  to its Theory and Practice in English towards Kyrgyz, Russian and Other Language»  (2-06. 11. 2017)
ХIII Международный форум «Диалог языков и культур СНГ и ШОС в  ХIII веке», (7 -10. 2017)
“Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования” (31.03.2018)