Доклад УМС 2020-21 уч.год

К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик универстетинин маалыматтык базалары.
Бишкек мамлекеттик универстетинде азыркы учурда 3 база иштеп жатат
1) СУБД (Маалыматтар базасын башкаруу тутуму) 
2) "AVN" маалымат тутуму 
3) ИСУО (БИЛИМ БЕРҮҮНҮ БАШКАРУУ ҮЧҮН МААЛЫМАТ СИСТЕМАСЫ)
1.СУБД
Маалыматтар базасын башкаруу тутумунда  2001жылдан 2019жылга чейинки студеттердин жеке  маалыматтары бар.Ушул жылдар аралыгында бул базанын негизинде кабыл алууу коммисиясы жана  абутиреттер менен студенттерден  тестирлөөдөн өткөрүү ушул база аркылуу өтүп келген.Азыр бул база архиф катары иштеп жатат.
2.АВН  маалымат тутуму.
АВН   маалымат тутуму Бишкек мамлекеттик универстетине 2020жылдын март айында киргизилген ал 25 бөлүмдөн турат.
AVN 1  Бөлүм адистиктердин жана академиялык топтордун аталыштарын киргизүү жана оңдоо үчүн
AVN 2 Бөлүмдө студенттердин жеке маалыматтарын киргизүү жана оңдоо жүргүзүлөт
AVN 3  Бөлүм экзамен баракчаларын каттоо номерлерин койуу үчүн (Ведомост,бегунокторду)
AVN 4  Бөлүмдө кызматкерлердин жана окутуучулар курамынын жеке маалыматтарын киргизүү жана оңдоо жүргүзүлөт.
AVN 5 Бөлүмдө студенттердин билим алуусу боюнча баалар түзүлөт(контрактын тарифтери)
AVN 6 Бөлүм кафедралардын окуу жүктөмүн эсептөө жана бөлүштүрүү үчүн
AVN 7 Бөлүм  штаттык жүгүртмөнү киргизүү жана жөндөө үчүн
AVN 8 Бөлүм кызматкерлердин жана окутуучулар жамаатынын кыймылын көзөмөлдөө үчүн
AVN 9 Бөлүм студенттердин кыймылын көзөмөлдөө үчүн башкача айтканда студенттерди курстан курска которуу окудан чыгаруу жана башка ушул сияктуу нерселер жүргүзүлөт 
AVN 10 Бөлүмдө студенттердин окуу акысын киргизүү жана жөндөө ушул бөлүм аркылуу жүргүзүлөт
AVN 11 Бөлүмдө окуу программаларын киргизүү жана жөндөө үчүн
AVN13 Бөлүмдө күндүзгү бөлүмүндө окуган студенттердин сабактын жүрүшүндө жетишкендиктерин эске алуу
AVN 17 Бөлүм администратор үчүн бул бөлүм маалымат системасын башкаруу үчүн
AVN 20  Бөлүмдө студенттер менен кызматкерлерге авн системасына кирүү мүмкүнчүлүгүн  берүү үчүн
AVN 25  Бөлүм тандоо комиссиясы үчүн
AVN 28 Бөлүмдө электрондук ведомости толтуруу жүргүзүлөт
AVN 29 Бөлүм окуу процессинин графигин түзүү үчүн башкача айтканда электрондук ведомости, келишимдик бааларды,окуу жүктөмүн  толтуруу кайсы убакта жүргүзүлөрүн белгилөө(убактсын койууу)
AVN 33 Бөлүмдө  (студенттерди курска (предметке) каттоодон өткөрүү)
AVN 34 Бөлүмдө тесттерди түзүү жана басып чыгаруу үчүн
AVN 35 Бөлүмдө бош тест баракчаларын иштеп чыгуу үчүн
AVN 36  Бөлүмдө тесттин жыйынтыгы боюнча апелляцияны уюштуруу үчүн
AVN 37 Бөлүмдө тест суроолорун түзүү жана оңдоо үчүн 
AVN 38  Бөлүмдө тестти башкаруу үчүн бул бөлүмдөн тестин убактысы берилет
ScheduleAVN – Бул бөлүмдө сабактардын жүгүртмөсү койулат
Бирдиктүү терезе Бул бөлүмдө студенттерге жана кызматкерге убактылуу чечимдерди бергендиги үчүн(обходной лист)
Бул бөлүмдөр ар бир тармака төмөндөгүдөй бөлүнгөн

МТжТЖТБ

Кадрлар бөлүмү

Студенттик кадрлар бөлүмү

Билим берүү бөлүмү

Бухгалтерия

Кафедра

Кабыл алуу комиссиясы

Деканат

AVN 17

AVN 20

AVN 34

AVN 36

AVN 38

 

AVN 4

AVN 7

AVN 8

 

AVN 1

AVN 2  

АВН 9

Бирдиктүү терезе

AVN 1

AVN 6

AVN 11

AVN 29

 

AVN 5

AVN 10

Бирдиктүү терезе

AVN 37

AVN 6

AVN 33

AVN 35

AVN 25

Сабактардын жүгүртмөсү

АВН 3 AVN13

AVN 28

Бирдиктүү терезе

Жогорудагы бөлүмдөрдүн негизинде түзүлгөн АВН маалымат тутумунун 9 бөлүктөн турган отчету бар.
1. Билим берүү бөлүгү: Бул бөлүктө окуу пландар,студенттердин саны,компьютердик тестирлөөнүн графиги,кафедраларга берилген дисциплиналардын тизмеси,университеттин түзүмү,адистиктер боюнча студенттердин контингенти,факультеттер боюнча студенттердин контингенти,педагогикалык жамааттын сапаттуу курамы,факультеттин студенттеринин тизмеси,   сыяктуу көптогон отчеторду көрүгө болот.
2. Кабыл алуу комиссиясы: Окууга кабыл алуу планы,кыскача отчеттор,  окууга кабыл алуу буйругунан көчүрмө, ТВ экраны үчүн рейтинг тизмеси,текшерүү үчүн, жаңы отчеттор, абитуриенттердин жеке маалыматтары, цоомннун отчетун чыгарып алса болот.
3. Кадрлар бөлүгү: Бул бөлүктө кызматкерлердин илимий ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат, илимий даражалары жана наамдары бар кызматкерлердин тизмеси,педагогикалык жамааттын сапаттуу курамы,жумушка алынган жана бошотулган кызматкерлердин саны,бардык кызматкерлердин тизмеси,сыйлыктары бар кызматкерлердин тизмеси,кызматкерлердин саны,жаш курагы боюнча иштегендердин саны жана башка отчеттор бар.
4. Студенттик кадрлар бөлүгү:Бул бөлүктө студенттерди издөө, студенттердин жеке маалыматтары,студенттик кыймыл жана студенттердин баардык маалыматтарды алууга болот
5.  Бөлүм (Кафедра):Бул бөлүктө кафедралардын дисциплиналары,сабактар каталогу,университеттин түзүмү, кыскача отчет формасы, бөлүмдөрдүн жүктөмүн текшерүү үчүн.
6. Деканат:  Бланк-экзамен баракчалары,студенттердин  тизмеси менен баалары, ,жеке маалыматтары бар студенттердин тизмеси,электрондук эсептерди толтуруу графиги,  мугалимдердин рейтинги,сессияга 
 студенттердин тизмеси,сессияга кирүүгө уруксаты бар студенттердин тизмеси,китепканадагы карыз,топтолгон кредит боюнча кыскача отчет, студеннттердин жеке маалыматтары,студенттердин саны,студенттердин журналдык бааларын көрүүгө болот
7. Бухгалтердик эсеп: Бул бөлүктө студенттик коддор,студенттердин окуу акысы, карыз жөнүндө маалыматтары бар окуудан чыгарылган студенттердин тизмеси,абитуриенттер үчүн туура эмес төлөмдөрдүн тизмеси,карыз,курстар боюнча карыз студенттердин контрактарынын суммасы жана төлөнгөн контрактарды көрүгөө болот
8. Билим берүү порталы: Бул жактан системага кирүү,билим берүү порталынын администраторлору үчүн, студенттерди дисциплиналар боюнча каттоо,бөлүм боюнча кыскача текшерүү,студенттер тест тапшырышат, мугалимдер студенттерге окуу матиралдарын жөнөтсө болот.
9. Тесттер боюнча отчеттор: Бул  бөлүктө тесттердин отчеттору,тесттик апелляция,студенттердин тесттеринин бааларын көрүүгө болот.
Жана ушул отчеттордун айрымдары  БМУнун сайтынада жайгашкан.
3.ИСОУ (БИЛИМ БЕРҮҮНҮ БАШКАРУУ ҮЧҮН МААЛЫМАТ СИСТЕМАСЫ)
ИСУО системасы Билим берүү жана илим министирлигинин маалыматтык базасы.Бул система билим берүүнү башкаруу үчүн маалымат системасы деп аталат бул системада  студенттер менен кызматкерлердин жеке маалыматтарын киргизүү жана  оңдоо, студенттердин стипедиялары менен байланыш маалыматтары, каржы, материалдык-техникалык базасы, жалпыланган маалыматтары киргизилиет. 
Мындан тышкары Билим берүү жана илим министирлигине караштуу http://university.edu.gov.kg/ сайтында да биздин университет тууралуу маалыматтарды киргизилип турат.
Токтом
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин "Кыргыз Республикасынын Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык тутумун түзүү жөнүндө"№227/1 токтомуна ылайык, 

Кортунду
     Жогорудагы токтомдун негизинде,ИСОУ системасына 4500 студенттердин жеке маалыматтары менен жалпы жана байланыш маалыматтары, каржы, материалдык-техникалык базасы, жалпыланган маалыматтары киргизилип бүтүү.
     Жогоруда баяндалгандардын негизинде АВН маалымат тутумунда 6500 ашуун студенттердин жеке маалыматтары менен 700ко жакын кызматкерлерди жеке маалыматтары киргизилди.жана ошондой эле 500дөн ашуун окуу пландары киргизилген азыркы учурда окуу жүктөмдөрү киргизилип бутуп калды,учурда ведомостор менен тесттерди киргзүү пландалып жатат
     СУБД Маалыматтар базасын башкаруу тутумунда 30миңге жакын студенттердин жеке маалыматтары бар. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Маалыматтык техналогиялар жана техникалык
жактан тейлөө бөлүмүнүн башчысы                                                      Молдоисаев Алтынбек.Зарлыкович.

Comments