Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Профессия бухгалтера дает возможность выбора работы в разных отраслях экономики, поскольку бухгалтер необходим везде. Спрос на бухгалтеров был во все времена и особенно высок в рыночной экономике. Грамотный бухгалтер может совмещать работу в 2-3-х местах и соответственно иметь большие доходы. Бухгалтер может работать в контрольно-ревизионных органах, налоговой, таможенной службах, аудиторских фирмах, международных организациях и т.д.

Бухгалтердик кесип кесиби экономиканын ар кайсы тармактарында жумуш тандап алууга мүмкүнчүлүк берет, анткени бардык жерде бухгалтер керек. Бухгалтерлерге суроо-талап ар дайым болгон жана рынок экономикасында өзгөчө жогору. Компетенттүү бухгалтер ишти 2-3 жерде айкалыштыра алат жана ошого жараша ири киреше алат. Бухгалтер көзөмөл жана текшерүү органдарында, салык, бажы кызматтарында, аудитордук фирмаларда, эл аралык уюмдарда ж.б. иштей алат.