Бизнес информатика

Сфера деятельности после окончания обучения: проектирование информационной архитектуры предприятия, стратегическое планирование развития информационных систем и ИКТ управления предприятием, организацию процессов жизненного цикла информационных систем, удаленное управление финансовыми потоками. 

Окууну аяктагандан кийин иш-аракет чөйрөсү: ишкананын маалыматтык архитектурасын иштеп чыгуу, маалыматтык тутумдарды өнүктүрүүнүн стратегиялык пландалышы жана МКТ ишканаларын башкаруу, маалыматтык тутумдардын жашоо циклинин процесстерин уюштуруу, финансылык агымдарды алыстан башкаруу.