Менеджмент

Менеджмент входит в группу наиболее востребованных специальностей. Освоение специальности направлено на формирование умений использования научных принципов при управлении в конкретных профессиональных ситуациях.
Система менеджмента уже давно применяется не только в бизнесе, экономике, торгово-финансовых компаниях или на крупных промышленных производствах. Она актуальна для многочисленных фирм сервисных услуг, образовательных и медицинских учреждений, потому что её конечные цели – обеспечение конкурентоспособности, повышение эффективности и расширение производства, рост прибыли.

Менеджмент - эң керектүү адистиктердин бири. Адистикти өздөштүрүү белгилүү бир кесиптик кырдаалда менеджментте илимий принциптерди колдонуу жөндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган.
Башкаруу тутуму илгертен бери эле бизнес, экономика, соода жана каржы компанияларында же ири өнөр жай өндүрүшүндө колдонулуп келген. 
Бул көптөгөн тейлөө фирмаларына, билим берүү жана медициналык мекемелер үчүн актуалдуу, анткени анын негизги максаты атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү камсыз кылуу, өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу жана өндүрүштү кеңейтүү жана кирешени көбөйтүү болуп эсептелет.