Об утверждении графика проведения туров отбора и зачисления абитуриентов на 2016-2017 учебный год


Приказ МОН КР от 28 апреля 2016 года№ 546/1

«2016/2017-окуу жылына 
абитуриенттерди тандоо турларын
жана кабыл алууну өткөрүү 
графиктерин бекитүү жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 2-июнундагы № 404 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында мамлекеттик билим берүү гранттары үчүн студенттердин окуусу тууралуу Жобосунун»17-пунктуна жана  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы № 256 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку билим берүү мекемелерине кабыл алуу жөнүндөгү» Тартибинин 5.2-пунктунун негизинде 

буйрук  кылам:

1. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына 2016/2017-окуу жылына абитуриенттерди тандоо турларын жана кабыл алууну өткөрүү графиктери бекитилсин.
2. Жоождордун жетекчилери абитуриенттерди тандоо турларын жана кабыл алууну өткөрүүнүн бекитилген графиктеринин мөөнөттөрүн сактоону камсыз кылсын. 
3. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Билим берүү жана жаштар саясаты башкармалыгына (Г. М. Абылкасымовага)жүктөлсүн.

«Об утверждении графика проведения
туров отбора и зачисления абитуриентов
на 2016-2017 учебный год»

В соответствии с пунктом 17 Положения о государственных образовательных грантах для обучения студентов в государственных высших учебных заведениях Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 июня 2006 года № 404, и пунктом 5.2. Порядка приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года №256, 

приказываю:

Утвердить прилагаемый график проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики по итогам общереспубликанского тестирования на 2016-2017 учебный год.
Ректорам вузов обеспечить соблюдение установленных сроков проведения туров отбора и зачисления абитуриентов. 
Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на Управление образовательной и молодежной политики(Г. М. Абылкасымову).


Министр                                                                                 Э. К. Сариева