Налоги и налогообложение

Выпускники специализации «Налоги налогообложение» получат специфические знания по налогам, деятельности налоговых органов, а также умеют их применять на практике, что дает им конкурентное преимущество на рынке труда и возможность получать высокие стабильные заработки в налоговой инспекции или оказывая различные консультационные услуги.

«Салык жана салык салуу» адистигинин бүтүрүүчүлөрү салык боюнча, салык органдарынын ишкердиги боюнча атайы билимдерди алуу менен биргеликте аларды эмгек тажрыйбаларында толук колдоно алышат. Ал алган билимдер эмгек рыногундагы атаандаштыкка туруктуулукту пайда кылып, салык инспекцияларында жогорку айлык маяна алууга жана салык боюнча ар кыл тараптан  консультация берүүгө өбөлгө түзөт.