Издательское дело

570800 Басма иши (бакалавр)
Окуунун стандарттык мезгили - 4 жыл
Бүтүрүүчүлөрдүн иш чөйрөсү:  бүтүрүүчүлөр редактор, макет дизайнерлери, корректорлор, логисттер, жарнамалык дизайнерлери катары жеке жана мамлекеттик басмаканаларда, гезиттер  жана журналдар басмаканаларында, массалык маалымат басма бөлүмдөрүндө, жарнама агенттиктеринде, дизайн фирмаларында, полиграфиялык борборлордо, маркетинг жана логистикалык борборлордо, интернет-дүкөндөрдө, китеп дүкөндөрүндө иштешет.

570800 Издательское  дело (Бакалавр)
Нормативный срок обучения 4 года

Сфера деятельности -  выпускники работают редакторами, верстальщиками, корректорами, логистами, дизайнерами рекламной продукции в частных и государственных издательствах и  типографиях,   в  редакциях газет,  журналов, издательских отделах СМИ, в рекламных агентствах, в дизайнерских фирмах, полиграфических центрах, маркетинговых и логистических центрах, интренет-магазинах, книжных магазинах.