Государственный язык в учреждениях образования с не кыргызским языком обучения

Программа: 550001 Мамлекеттик тилди кыргыз эмес билим берүү  мекемелеринде окутуу 
Берилген квалификациясы: адис 
Окуу мөөнөтү: 5 жыл
Окутуунун тили:  кыргыз тили

Программа жөнүндө маалымат: Бул адистиктеги окутуучу кыргыз жана орус тилдеринин фонетикалык, лексикалык, грамматикалык жана стилистикалык өзгөчөлүктөрүн өздөштүрөт. Бул адистик  бир гана Кыргыз өлкөсүндө окутулгандыгы менен айырмаланып турат. Аталган адис жогорку окуу жайларында фундаменталдык жана профилдик даярдыктан өтүп, төмөнкүдөй маселелерди чече алат: тил жана адабият теориясы боюнча билимдерин практикада колдонуу, кыргыз жана орус тилдеринин фонетикалык, лексикалык, грамматикалык жана стилистикалык өзгөчөлүктөрүн мыкты өздөштүрүп, эки тилди салыштыра алат; текстке лингвистикалык жана адабий анализ жүргүзүп,  студенттерди тарых, кыргыз жана орус тилдеринин азыркы абалы боюнча илимий-практикалык даярдыкка ээ болуп, эки тилди компьютердик технологиялар аркылуу окута алат.
Байланышы: (0312) 21-87-12
Веб-баракчасы: http://www.bhu.kg/academics/kyrphil