Жаңылыктар


Исакова Таалайкан Жумабаевнанын кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 1 нояб. 2018 г., 03:15 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 1 нояб. 2018 г., 03:16 ]

2018-жылдын 30-ноябрында саат 14.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Исакова Таалайкан Жумабаевнанын «Көп жана өтмө маанилерде колдонулган тилдик бирдиктердин эпостордо берилүү бөтөнчөлүктөрү» деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 

Илимий  жетекчиси:  филология илимдеринин доктору Ж.Элчиев 
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор Б.Ш.Усубалиев
                                   филология илимдеринин кандидаты М.Шакирова  

Жетектөөчү мекеме:  К.Тыныстанов ат. Ысык-Көл мамлекеттик университетинин  кыргыз тили кафедрасы. 
                                    Дареги: Каракол шаары, Ж.Абдырахманов көчөсү, 103

Ялчынкая Мехметтин кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 1 нояб. 2018 г., 03:12 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 1 нояб. 2018 г., 03:13 ]

2018-жылдын 30-ноябрында саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Ялчынкая Мехметтин «Түрк фразеологиясынын генезисиндеги негиз, варианттар, семантикалык жалпылыктары жана айырмачылыктары» деген темада 10.02.06 – түрк тилдери адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 

Илимий  жетекчиси:  филология илимдеринин кандидаты, доцент К.Коңкобаев 
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор М.И.Мирзахидова
                                   филология илимдеринин кандидаты, доцент А.Акынбекова  
Жетектөөчү мекеме:  К.Тыныстанов ат. Ысык-Көл мамлекеттик университетинин  кыргыз тили кафедрасы. Дареги: Каракол шаары, Ж.Абдырахманов көчөсү, 103

Жумагул кызы Айнуранын кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 25 окт. 2018 г., 22:47 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 25 окт. 2018 г., 22:49 ]

2018-жылдын 31-октябрында саат 14.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Жумагул кызы Айнуранын «Кыргыз макалдарындагы көп маанилүү сөздөр»  деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 

Илимий  жетекчиси:  филология илимдеринин доктору, профессор Б.Усубалиев 
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, доцент С.С.Жумалиев
                                   филология илимдеринин кандидаты, доцент З.А.Ажыбаева

Жетектөөчү мекеме:  Ош мамлекеттик университетинин  кыргыз тили илими кафедрасы. 
Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. 
Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Джумаева Жаннат Тургунбаевнанын кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 25 окт. 2018 г., 22:43 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 25 окт. 2018 г., 22:44 ]

2018-жылдын 31-октябрында саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Джумаева Жаннат Тургунбаевнанын «Т.Сыдыкбеков жана кыргыз тили маселелери»  деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 

Илимий  жетекчиси:  филология илимдеринин доктору, профессор И.Абдувалиев  
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, доцент Д.О.Кенжебаев
                                    филология илимдеринин кандидаты Г.Садыралиева 
Жетектөөчү мекеме:  К.Тыныстанов ат. Ысык-Көл мамлекеттик университетинин  кыргыз тили кафедрасы. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. 
Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Ураимов Кубанычбек Омуралиевичтин кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 26 сент. 2018 г., 23:24 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 26 сент. 2018 г., 23:28 ]

2018-жылдын 28-сентябрында саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Ураимов Кубанычбек Омуралиевичтин «Кыргыз тилиндеги кошмок сөздөр жана алардын тутумдук, маанилик функционалдык бүтүндүгү» деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот.

Илимий жетекчиси: КР УИАнын корреспондент-мүчөсү, филология илимдеринин доктору, профессор С.Ж.Мусаев

Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор И.Абдувалиев филология илимдеринин кандидаты Н.Осмонова

Жетектөөчү мекеме: Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тил илими кафедрасы.

Дареги: Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 27.

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27.

Эмирдаг Угурдун кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 30 мая 2018 г., 23:17 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 30 мая 2018 г., 23:18 ]


2018-жылдын 8-июнунда саат 14.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Эмирдаг Угурдун «Ч.Айтматовдун «Кыямат» жана О.Памуктун «Байкуштардын музейи» романдарындагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн структуралык өзгөчөлүктөрү» деген темада 10.02.06 – түрк тилдери адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  жетекчиси:  филология илимдеринин доктору, профессор К.Т.Токтоналиев
                                    
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор М.Мирзахидова
                                   филология илимдеринин кандидаты Г.Б.Урусова 

Жетектөөчү мекеме:  Жетектөөчү мекеме Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин     түркология бѳлүмү.                                      
Дареги:                       Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27.

Керим Сарыгүлдүн кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 30 мая 2018 г., 23:14 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 30 мая 2018 г., 23:15 ]


2018-жылдын 8-июнунда саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Керим Сарыгүлдүн «Кыргыз тилинин лексикографиялык маалымат базасын түзүү маселеси» деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  жетекчиси:  филология илимдеринин доктору, профессор Таалай Токоев 
                                    
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор Т.Садыков
                                   филология илимдеринин кандидаты, доцент Г.Абдыразакова 

Жетектөөчү мекеме: Жетектөөчү мекеме К.Тыныстанов ат. Ысык-Көл мамлекеттик университетинин  кыргыз тили кафедрасы. 
Дареги:                      Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27

И.С. Сагынбековдун кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 30 мар. 2018 г., 00:33 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 30 мар. 2018 г., 00:34 ]


2018-жылдын 11-майында саат 14.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Сагынбеков Иманак Сарыгуловичтин «Ч.Айтматовдун чыгармаларынын тилинин статистикасы жана стилистикасы»  деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  жетекчиси:  филология    илимдеринин доктору, профессор Б.Усубалиев 
                                    
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, доцент А.Дунканаев
                                   филология илимдеринин кандидаты, доцент Ч.Хидирова 

Жетектөөчү мекеме: Жетектөөчү мекеме Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тили илими кафедрасы. 
Дареги: Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27.

Т.А. Өмүркановдун кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 30 мар. 2018 г., 00:28 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 30 мар. 2018 г., 00:31 ]


2018-жылдын 11-майында саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Өмүрканов Туратбек Асанбековичтин «Т.Касымбековдун «Сынган кылыч» романындагы араб тилинен өздөштүрүлгөн сөздөрдүн лексика-семантикалык табияты»  деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  жетекчиси:  филология    илимдеринин доктору, доцент А.Дунканаев 
                                    
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, доцент Д.Кенжебаев
                                   филология илимдеринин кандидаты, доцент А.Шаршембаев 

Жетектөөчү мекеме: Жетектөөчү мекеме Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тили илими кафедрасы 
Дареги: Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Ибрагимова Турсунай Галбаевнанын «Кыргыз тилиндеги эки тутумдуу жалаң сүйлөмдөрдүн семантикалык структурасы» деген темадагы диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 4 дек. 2017 г., 21:57 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 4 дек. 2017 г., 22:01 ]


2017-жылдын 29-декабрында саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Ибрагимова Турсунай Галбаевнанын «Кыргыз тилиндеги эки тутумдуу жалаң сүйлөмдөрдүн семантикалык структурасы»  деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  жетекчиси:  КР УИАнын корреспондент-мүчөсү, филология илимдеринин доктору, профессор С.Ж.Мусаев 
                                    
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, доцент Ж.Элчиев
                                  филология илимдеринин кандидаты, доцент Б.Жайлообаев 

Жетектөөчү мекеме: Жетектөөчү мекеме Кыргыз-түрк «Манас» университетинин түркология бѳлүмү. 

Дареги: Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 33. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

1-10 of 13