Эмирдаг Угурдун кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 30 мая 2018 г., 23:17 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 30 мая 2018 г., 23:18 ]

2018-жылдын 8-июнунда саат 14.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Эмирдаг Угурдун «Ч.Айтматовдун «Кыямат» жана О.Памуктун «Байкуштардын музейи» романдарындагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн структуралык өзгөчөлүктөрү» деген темада 10.02.06 – түрк тилдери адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот. 
Илимий  жетекчиси:  филология илимдеринин доктору, профессор К.Т.Токтоналиев
                                    
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор М.Мирзахидова
                                   филология илимдеринин кандидаты Г.Б.Урусова 

Жетектөөчү мекеме:  Жетектөөчү мекеме Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин     түркология бѳлүмү.                                      
Дареги:                       Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 27. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27.