Исакова Таалайкан Жумабаевнанын кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 1 нояб. 2018 г., 03:15 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 1 нояб. 2018 г., 03:16 ]
2018-жылдын 30-ноябрында саат 14.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Исакова Таалайкан Жумабаевнанын «Көп жана өтмө маанилерде колдонулган тилдик бирдиктердин эпостордо берилүү бөтөнчөлүктөрү» деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 

Илимий  жетекчиси:  филология илимдеринин доктору Ж.Элчиев 
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор Б.Ш.Усубалиев
                                   филология илимдеринин кандидаты М.Шакирова  

Жетектөөчү мекеме:  К.Тыныстанов ат. Ысык-Көл мамлекеттик университетинин  кыргыз тили кафедрасы. 
                                    Дареги: Каракол шаары, Ж.Абдырахманов көчөсү, 103