Джумаева Жаннат Тургунбаевнанын кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 25 окт. 2018 г., 22:43 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 25 окт. 2018 г., 22:44 ]
2018-жылдын 31-октябрында саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Джумаева Жаннат Тургунбаевнанын «Т.Сыдыкбеков жана кыргыз тили маселелери»  деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 

Илимий  жетекчиси:  филология илимдеринин доктору, профессор И.Абдувалиев  
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, доцент Д.О.Кенжебаев
                                    филология илимдеринин кандидаты Г.Садыралиева 
Жетектөөчү мекеме:  К.Тыныстанов ат. Ысык-Көл мамлекеттик университетинин  кыргыз тили кафедрасы. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. 
Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27.