Салим Ербол Калтурсынулынын кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 19 февр. 2019 г., 21:23 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 19 февр. 2019 г., 21:23 ]
2019-жылдын 28-февралында саат 14.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Салим Ербол Калтурсынулынын «Лингвоэл таанымдык сөздүктүн түзүлүшү» деген темада 10.02.06 – түрк тилдери адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот. 

Илимий  жетекчиси:  КР УИАнын корреспондент-мүчөсү, филология илимдеринин доктору, профессор С.Ж.Мусаев 
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор Т.Садыков
                                  филология илимдеринин доктору, профессор М.М.Малбаков 
Жетектөөчү мекеме: Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин түркология бөлүмү. 
Дареги: 720044, Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 56. 

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720044, Ч.Айтматов проспектиси, 27.