Ураимов Кубанычбек Омуралиевичтин кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 26 сент. 2018 г., 23:24 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 26 сент. 2018 г., 23:28 ]
2018-жылдын 28-сентябрында саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Ураимов Кубанычбек Омуралиевичтин «Кыргыз тилиндеги кошмок сөздөр жана алардын тутумдук, маанилик функционалдык бүтүндүгү» деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот.

Илимий жетекчиси: КР УИАнын корреспондент-мүчөсү, филология илимдеринин доктору, профессор С.Ж.Мусаев

Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор И.Абдувалиев филология илимдеринин кандидаты Н.Осмонова

Жетектөөчү мекеме: Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тил илими кафедрасы.

Дареги: Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, 27.

Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720040, Ч.Айтматов проспектиси, 27.