Ялчынкая Мехметтин кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот

Отправлено 1 нояб. 2018 г., 03:12 пользователем Evgeny Dronov   [ обновлено 1 нояб. 2018 г., 03:13 ]
2018-жылдын 30-ноябрында саат 10.00дө Бишкек ш., Чынгыз Айтматов проспектиси, 27 дареги боюнча К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражаны ыйгаруу боюнча түзүлгөн Д.10.17.548 Диссертациялык кеңештин жыйынында Ялчынкая Мехметтин «Түрк фразеологиясынын генезисиндеги негиз, варианттар, семантикалык жалпылыктары жана айырмачылыктары» деген темада 10.02.06 – түрк тилдери адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясынын коргоосу болот. 

Илимий  жетекчиси:  филология илимдеринин кандидаты, доцент К.Коңкобаев 
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор М.И.Мирзахидова
                                   филология илимдеринин кандидаты, доцент А.Акынбекова  
Жетектөөчү мекеме:  К.Тыныстанов ат. Ысык-Көл мамлекеттик университетинин  кыргыз тили кафедрасы. Дареги: Каракол шаары, Ж.Абдырахманов көчөсү, 103