Багыты “Чет элдиктер їчїн кыргыз тили”

Кыргыз тили – кыргыз элинин улуттук тили. Ал лексикалык байлыгы мол, грамматикалык так курулушу бар, эў кылдат маанилерди билдирїїгє жєндємдїї, єсїп-єнїккєн тилдердин бири. Асыресе, азыр, кыргыз тили мамлекеттик тилдин статусун алгандан тартып, жогорку окуу жайларда кыргыз тилин окутуу маселеси курчуду. Айлана-чєйрєдє болуп жаткан єзгєрїїлєр менен маалыматтар алкагында окуу процессин жїргїзїї, кыргыз тилине кирген жаўы тїшїнїктєрдї эске алып, мезгилдин талабына ылайык эске алып окутуу зарыл. Окуу мєєнєтї: 10 ай.
Бул жумушчу программа кыргыз тилин система катары теориялык планда окутуу максатын кєздєбєйт.

Кыргыз тилин окутуунун максаты:
1. Турмуш-тиричиликтин кырдаалында, ар кыл коомдук маданий, окуу профессионалдык чєйрєдє сїйлєшє билїїгє, кыргызча айтылып жаткан сєздї тїшїнє билїїгє, ага байланыштуу сєз байлыгын єнїктїрїїгє багыттоо.
2. Жеўил текстти которуп сєз менен иштєє аркылуу оозеки речти барган сайын єнїктїрїї.
3. Кыргыз тилин окутуу єлкє таануу жана тарбиялоо максатын коет. Ошондуктан бул максатта грамматика менен катар кыргыз элинин турмуш-тиричилиги, тарыхы, географиялык абалы, элдин рухий дєєлєттєрї, кыргыз элинин маданияты, элдик оозеки чыгармачылыгы, їрп-адаты, каада-салты, улуттук єзгєчєлїккє байланыштуу берилїїчї материалдар (текст, диалог ж.б.) кыргыз тилин тереў билим берїїгє, адабияты менен маданияты, элдин тарыхына, салтына болгон кызыгуусун арттырып эл арасындагы достукту чыўдоого да тарбияламакчы.

Кыргыз тилин окутуудагы милдети:
1. Кыргыз тилинде пикир алышуу їчїн ар тїрдїї кырдаалда диалогдук речти колдонууга їйрєтїї.
2. Турмуш тиричиликке байланыштуу окуган материалы, уккандары, кєргєн-билгендери боюнча аўгемелешїїгє, ага ар тїрдїї сєз айкаштарын, сїйлємдє єзгєчєлїгїнє ылайык єз орду менен колдонууга багыттоо.
3. Кесибине, адистигине ылайык аўгемелешїїгє байланыштуу жетишїї.
4. Турмуш-тиричиликке байланыштуу текст, кєркєм текст, кесиптик текст, газета, сєздїк менен иштєєгє жетишїї.

Жумушчу программа 720 аудиториялык саатка эсептелинген. Бул программада функционалдык грамматика менен бирге тексттер да сунуш кылынган. Тексттердин берилишинин себеби мындай программа атайын курска арналган.