Багыты “Чет элдиктер їчїн кыргыз тили”. Окуу мєєнєтї: 10 ай.

Кыргыз тили – Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жана кыргыз элинин улуттук тили болгондуктан, башка улуттар їчїн жана єзїлєрї кыргыз тилин їйрєнїї їчїн келген чет элдик жарандар їчїн окутулат. Бул жумушчу программа кыргыз тилин система катары теориялык планда окутуу максатын кєздєбєйт. Жумушчу программа 420 аудиториялык саатка эсептелинген.

Кыргыз тилин окутуунун максаты:
  • Кїндєн-кїнгє турмуш-тиричилик кырдаалдары єзгєрїп, илим-техника кїн санап єсїї мезгили башка тилди їйрєнїїнї талап кылат. Ошондуктан кыргыз тилине, кыргыз элинин каада-салтына, ырым-жырымына, улуттук кийим, тамак-аш, буюмдарына, маданиятына, элдик чыгармаларына, кен байлыгына, жаратылышына кызыккан чет элдиктер кєп.
  • Элдердин ортосундагы достук чыўдалат.
Кыргыз тилин окутуудагы милдети:
  • Кыргыз тилинде ар кандай кырдаалдарда пикир алышууга жетиштирїї.
  • Сїйлєшїїдє сєз айкаштарын, сїйлємдєрдї туура колдоно билїїлєрїнє жетишїї.
  • Жєнєкєй тексттерди которууга, сєздїктї колдоно билїїгє, турмуш-тиричиликке байланыштуу тексттерди тїзїп, єз ойлорун бирєєлєргє кыргыз тилинде айта билїїсїнє жетишїї.
  • Кыргыз тилинде оозеки жана жазуу тїрїндє сабаттуулукка жетишїї.
Берилген саат ичинде єзїлєрї, їй-бїлєлєрї, Кыргызстандагы мезгилдер, саат убактыларын айтуу, Кыргызстандын ыйык жерлери, “Манас” эпосу, Кыргызстандын кєрїнїктїї инсандары жана башка темалар чет элдиктер їчїн єтє кызыктуу темалар, ошондуктан бул темаларды єтїїдє “экскурсия-сабагын” колдонуу менен єткєрїї керек.