Кафедра государственного языка


МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ  ОКУУ-УСУЛДУК БОРБОРУНУН МАКСАТТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

БГУнун окутуу системасына кирген студенттердин окуу планынан тышкары даярдыгына жардам берет. Кыргыз тилин турмуш- тиричиликтин түркүн жагдайында колдонуу үчүн орус тилдүү жана тил үйрөнүүгө кызыккан чет өлкөлүк студенттер менен иш алып барат. Ошондой эле кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн тиешелүү аудио- видео материалдарды иштеп чыгат.

Кыргыз тилин үйрөтүүдө жергиликтүү калктын (кыргыздын) тарыхына, географиясына, экономикасына, үрп-адат, каада –салтына байланыштуу
 окуу –материалдарын окутуу менен тилди үйрөтүүгө, кыргыздын улуттук өзгөчөлүгүн тааныштырууга аракет жасайт.

Студенттердин лексикасын байытуу, сөз маданиятына тарбиялоо максатында кыргыз элинин элдик оозеки чыгармачылыгына арналган өлкө таануу багытындагы тексттер менен иштөөгө үйрөтөт .

Ар бир факультеттин адистигине ылайык билимин (тилдик аспектини эске алуу менен) өркүндөтүүгө көмөктөшөт.

Окутуунун жаңы формасына ылайык окуу куралдарын түзүүгө аракеттенет.

Студенттик кружокту өткөрүүгө шарт түзөт.

Окутуучулардын алдыңкы иш тажрыйбаларын өркүндөтүү үчүн иш- чараларды жүргүзөт.

Студенттердин өз алдынча иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берет жана тиешелүү     методикалык адабияттар менен камсыз болушуна жооп берет.

Окуу-усулдук борбордун китепканасынын жабдылышы үчүн БГУнун китепканасы жана китепкана таануу кафедрасы менен өз ара окуу процессине ылайык ар түрдүү гранттарды алуу максаында иш жүргүзүүгө аракет кылат. 

Мамлекеттик тил кафедрасынын башчысы:               Сүйүнбек Ибрагимов

Мамлекеттик тил окууборборунун башкы адиси:          Алыбаева Махабат

ОКУУ УСУЛДУК БОРБОРДУН СТРУКТУРАСЫ ЖАНА ИШТЕШИ

Окуу-усулдук борбордун штаты бир кишиден турат. (кабинет башчысы)

Окуу- усулдук борбордун кабинет башчысы БГУнун жоболоруна баш ийет.         

Окуу -усулдук борбордун кабинет башчысы борбордун окуу -методикалык адабияттарына, колдонмолоруна, техникалык каражаттарына жооп берет.

Окуу- усулдук борбордун ремонту жана башка техникалык тейлөөлөр университет тарабынан ишке ашырылат. 

Окуу-усулдук борбор жаңы окуу жылына филология факультетинин деканатына жана мамлекеттик тил кафедрасына план сунуш кылат жана факультет бекиткен план менен иш жүргүзөт.

Ар бир окуу жылынын аягында кабинет башчысы филология факультетинин Окумууштуулар кеңешине отчет тапшырат.

Кыргыз тилинин окуу-усулдук борбору мамлекеттик тил кафедрасынын структурасына кирет, окуу-усулдук борбор үчүн мамлекеттик тил кафедрасы жоопкерчиликтүү.

Мамлекеттик тил кафедрасынын башчысы:           С.Ибрагимов
Мамлекеттик тил  окууборборунун 
Башкы адиси:                                                          Алыбаева Махабат