К.КАРАСАЕВ атындагы БИШКЕК МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

  1979-жылы 29-майда СССР Минирстирлер Кеңешинин №488-токтомунун негизинде Орус тили жана адабияты педагогикалык институту ачылган.
  1992-жылдын 1-июнундагы Кыргыз Республикасынын Президентинин №УП-201-жарлыгы менен Орус тили жана адабияты педагогикалык институтунун базасында Тилдер жана гуманитардык илимдер мамлекеттик институту түзүлгөн.
  1994-жылы 11-майда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн №308-токтомунун негизинде Тилдер менен гуманитардык илимдер мамлекеттик институту Бишкек гуманитардык университети болуп кайра өзгөртүлгөн.
  2004-жылы 29-июнда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн №476-токтомуна ылайык Бишкек гуманитардык университетине академик Кусеин Карасаевдин ысымы ыйгарылган.
  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлигинин 2019-жылдын 10-июлундагы № 842/1 буйругунун негизинде академик Кусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, академик Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети болуп өзгөртүлдү. Бүгүнкү күндө: Aкадемик Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети.
 • Кыргызстандагы гуманитардык билим берүү системасынын лидери
 • Мамлекетибиздин беделдүү жана мыкты жогорку окуу жайы
 • Евразиялык Ассоциациялар университетинин мүчөсү
 • Шанхай Кызматташтык Уюмунун гуманитардык университеттер консорциумунун мүчөсү
 • Кыргызстанды жана дүйнөлүк билим берүү алкагын бириктирүүчү көпүрө
 • Чыгыш жана Батыш цивилизацияларынын тил  жана маданиятын гармониялык айкалышкан жана жолугушкан жери
 • Кыргызстандын келечектеги саясий жана интеллектуалдык элитасын дардооочу негизги борбор 
 • Кеңири спектрдеги эл аралык кызматташуу
 • Америка, Европа, Азия мамлекеттеринин 70тен ашуун университеттери менен эл аралык кызматташта
 • Кытай, жапон, корей, иран, араб жана башка мамлекеттердин тилдерин билген мыкты адистерди даярдоочу  негизги борбор
 • Батыш Европа жана Чыгыш мамлекеттеринин тилдерин үйрөтүүчү 50дөн ашуун чет элдик профессорлор
 • Жыл  сайын 500 дөн ашуун  БГУнун студенти дүйнөлүк  мыкты Сока (Жапон), ММУ (Орусия), Питтсбург (АКШ), Гуанчжоу (Кытай), Сеул (Корея) ж.б. университеттерде эл аралык тажрыйбалык  окууга катышышы
 • Дүйнөнүн 16 тилинде (англис, немис, италия, жапон, кытай, корей ж.б.) окутуу
 • Мамлекетибизде калыптанган сапаттуу билим берүү системасы менен дүйнөлүк эл аралык билим берүүдөгү алдыңкы технологиялардын гармониялык айкалышуусу 
 • Дүйнөлүк тилдерди тарых, экономика, чыгыш жана батыш социалдык-саясий системаларынын контекстинде окутуу
 • Көптөгөн предметтик сабактарды, тилдерди, чет өлкөлөрдүн өкүлчүлүктөрдөн атайын толук жана ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, кызматкерлери,  бизнес структуралардын жетекчилери (атайын жолугушуулар, мастер класс, лекциялар) аркылуу өткөрүлүшү.

БИШКЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. К. Карасаева

29 мая 1979 года Постановлением Совета Министров СССР № 488 основан Педагогический институт русского языка и литературы (ПИРЯЛ).

Педагогический  институт русского языка и литературы (ПИРЯЛ) был упразднен  Указом Президента Кыргызской Республики от 17.06.92 г. № УП-201 «О создании Государственного института  языков  и  гуманитарных  наук (ГИЯиГН)» и  на его базе создан Государственный  институт языков и гуманитарных наук. Приказ Министерства  народного образования Кыргызской Республики № 208/1а от 17.06.1992 г. «О реализации Указа Президента  Кыргызской Республики от 17 июня 1992 года  № УП-201». 

Государственный  институт языков и гуманитарных наук (ГИЯГН) был преобразован постановлением Правительства Кыргызской Республики  № 308 от 11.05.1994 г. «О преобразовании Государственного института языков и гуманитарных наук  в Бишкекский  гуманитарный  университет». 

Бишкекскому гуманитарному университету (БГУ) было присвоено имя академика Кусеина  Карасаева  постановлением Правительства Кыргызской Республики № 476 от 29.06.2004 г. «О присвоении имени академика К.Карасаева  Бишкекскому  гуманитарному университету. 

Приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 842/1 от 10 июля 2019 год название Бишкекского гуманитарного университета имени академика Кусеина Карасаева было изменено на "Бишкекский государственный университет имени академика Кусеина Карасаева"

В настоящее время – Бишкекский государственный университет имени академика Кусеина Карасаева.

Сегодня БГУ:
 • лидер гуманитарного образования и наука в Кыргызстане
 • один из самых престижных и элитных вузов страны
 • член Евразийский ассоциации университетов
 • член Консорциума гуманитарных университетов ШОС
 • «университет – окно» «университет-мост» между Кыргызстаном и мировым образовательным пространством
 • «место встречи» и гармонии языков и культур стран Востока и Запада
 • один из центров подготовки будущей интеллектуальной и политической элиты Кыргызстана
 • огромный спектр международных связей 
 • сотрудничество с 70 ведущим университетами Америки, Европы и Азии
 • основной центр подготовки китаеведов, японоведов, иранистов, арабистов, корееведов и др.
 • университет, где более 50 иностранных профессоров ведут занятия по западноевропейскими и восточными языками
 • вуз, где ежегодно более 500 студентов проходят обучение, практики и стажировки в ведущих университетах мира (Сока, Япония), МГУ,(Россия), Питтсбург (США), Гуанчжоу (Китай), Сеул (Корея) и др.
 • гармоничное сочетание лучших традиций отечественного образования с передовыми тенденциями международного образовательного процесса
 • обучение на 16 языках мира (английский, немецкий, итальянский, японский, китайский, корейский) и т.д.
 • обучение  мировых языков в контексте истории, экономики, социально-политической системы и культуры стран Восток и Запада
 • обучение многих предметов носителями языков, работниками посольств, бизнес структур (гостевые лекции, мастер классы)
Если Вы хотите получить гуманитарное образование, изучать восточные и западноевропейские языки мира, желаете стать педагогами, психологами, менеджерами, экономистами, переводчиками, журналистами, экологами, социологами, государственными служащими, учителями, лингвистами, тогда мы приглашаем Вас в Бишкекский Гуманитарный Университет.

НАШИ КООРДИНАТЫ:  Бишкек 720044, проспект Чингиза Айматова, 27 
                                       тел: +996 (312) 21-86-59
                                       Факс: +996 (312) 54-32-21
                                       E-mail: [email protected]